Технически университет – София

 

Факултет “Компютърни системи и управление”

 

Катедра “Програмиране и компютърни технологии”

 

Информатика II


доц.БогданШишеджиев  

 

Съдържание


 

Записки на лекциите

Допълнителни матерали

1.      Бази от данни (БД) и системи за управление на бази от данни (СУБД)

2.      Концептуални модели на данните

3.      N-арен релационен модел на данните

4.      Релационна алгебра

5.      Нормализация

6.      Езиците в СУБД

 

Кратък справочник за работа с Word

Кратък справочник за работа с Excel

Задачи за разработка на Excel

Учебни примери Excel

Задания за курсови работи

Учебен пример SQL

Учебен пример за достъп до БД на DELPHI

Презентации

1.       Обработка на информацията

2.      Електронна таблици

3.        Интернет

4.       Компютърна графика

5.        Въведение в базите от данни

6.        Релационна алгебра

7.        Нормализация

8.        Езици в СУБД

9.        Проектиране на БД

10.     Складове от данни

11.     Разпределени системи

 

 


Литература :

  1. Ш.Атре, Структурный подход для организации баз данных, Финансы и статистика, Москва, 1983
  2. С.Бемер, Х.Дратер, MS ACCESS, ТИБ BHV, 1994
  3. Banos D., Mouyssinat M., De MERISE aux bases de données.
  4. Paolo Atzeni, Stefano Ceri, Stefano Paraboschi, Riccardo Torlone, Database Systems: concepts, languages & architectures, McGrow Hill,N.Y. 1999

                                              Върни се обратно в Учебни ресурси 

ivmad, 2000-2002