Unix/Linux администриране


Иван Момчев 

ivan.momtchev@tu-sofia.bg

Технически Университет - София, България

 Версия 0.31    11.04.2022

Copyright© 2018,...,2022  
Иван Момчев

 

История на версиите

Версия 0.1 Създаден

15.02.2018

Иван Момчев

Версия 0.31  Коригиране и допълване

11.04.2022

Иван МомчевСъдържание

01.     Инсталация
            1.1. Върху дисков дял
            1.2. Във виртуална машина
02.     Начално зареждане
03.     Въведение   
04.     Команден интерпретатор (shell)
05.     Стандартни файлове, конвейери, пренасочване
06.     Текстови потоци и филтри
07.      Езикови и регионални настройки
08.     Процеси, управление на задачите (Job control)
09.     Регулярни изрази
10.     Управление на пакети
11.     Файлова система - въведение
12.     Файлови връзки (Hard and Symbolic Links)
13.     Потребители и групи
14.     Права за достъп (File permissions)
15.     Дискови дялове
16.     Мрежово администриране  
17.     SSH протокол
18     Защитна стена - UFW
19.     Задача за самостоятелна работа